Verkoopsvoorwaarden Vrbedding

1
Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst gelden enkel onderstaande algemene factuur-en verkoopsvoorwaarden, met uitsluiting van de eigen voorwaarden van de klant.

2
Elke ondertekenaar van een bestel-afhalings- of plaatsingsbon e.d.m. verbindt zich solidair met de rechtspersoon in wiens naam hij handelt.

3
Onze offerte’s hebben een geldiheidsduur van 30 dagen, tenzij schriftelijk anders bepaald

4
Onze facturen zijn steeds contant betaalbaar te Tielt, tenzij schriftelijk anders bepaald.

5
Alle klachten moeten geschieden bij aflevering, tenzij anders bepaald.

6
Bij iedere bestelling moet op het ogenblik van de ondertekening van de bestelbon 30 % van de totale koopsom geregeld worden en de resterende 70 % bij de levering.

7
Bij niet tijdige betaling is onmiddellijk een interest eisbaar van 12 % per jaar en dit zonder ingebrekestelling. Alle inningskosten vallen steeds ten laste van de schuldenaar. Bij wanbetaling is de schuldenaar, naast de innings-protest- e.a. kosten en schadevergoedingen conform artikel 6 van de wet van 8.8.2002 en het arrest van het Arbitragehof van 19.4.2006 , naast de interest en de gedingskosten , een schadevergoeding verschuldigd van 12 % op de hoofdsom, met een minimum van € 75 en een maximum van € 7.500 Ook deze vergoeding is van rechtswege en zonder ingebrekestelling eisbaar.

8
Elk geschil met betrekking tot het afsluiten , de geldigheid,de interpretatie of de uitvoering van deze overeenkomst en van de overeenkomsten daaruit afgeleid, wordt beheerst door Belgisch recht en zal tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbank van het gerechtelijk arrondissement Kortrijk bevoegd.

9
Termijnen voor levering of uitvoering der werken , door de verkoper bevestigd,worden in de mate van het mogelijke nageleefd. Zij kunnen nimmer een reden tot annulatie of een eis tot schadevergoeding inhouden.De verkoper is niet verantwoordelijk ingeval van overmacht en behoudt zich het recht voor de termijn van uitvoering van de overeenkomst/lastgeving te verlengen, zolang de overmacht duurt.

10
De verkoper is niet aansprakelijk voor de kleine wijzigingen inzake constructie, maten en kleur door de fabrikant aangebracht , tenzij uit de bestelbon uitdrukkelijk zou blijken dat de constructie, de maten of de design voor de klant een wezenlijk bestanddeel van de overeenkomst uitmaken.

11
Verzendingen van goederen (installaties,onderdelen,edm…) geschieden uitsluitend op kosten en verantwoordelijkheid van de opdrachtgever.

12
Alle voorwerpen en verkochte goederen blijven eigendom van de verkoper tot volledige betaling door de opdrachtgever. Deze kan derhalve over de nog niet volledig betaalde goederen over geen enkele wijze beschikken. De risico’s zijn echter ten zijne laste vanaf het verlaten van onze magazijnen.

13
De zichtbare gebreken of de conformiteit welke van bij de plaatsing bestonden moeten binnen de 8 dagen aangetekend worden gemeld aan de verkoper, zo niet worden zij geacht aanvaard te zijn.
Klachten i.v.m. verborgen gebreken moeten binnen zelfde termijn na de ontdekking worden meegedeeld op straffe van verval.
Klachten moeten aangetekend en gedetailleerd worden verstuurd.
Worden niet beschouwd als gebrek in de conformiteit, als een zichtbaar of verborgen gebrek: lichte verschillen in de kleur of in de afmeting van de goederen ; voor zover deze vanuit technisch oogpunt niet te voorkomen zijn of algemeen aanvaard of eigen aan de gebruikte materialen.

**
VERSION FRACOPHONE SUR DEMANDE 051/620480 ou Email info@vrbedding.be